INFORMAČNÉ MEMORANDUM

INFORMAČNÉ MEMORANDUM

na spracovanie osobných údajov spoločnosťou FIRST FINANCIAL sro platné a účinné od 25.5.2018

 

Vážená klientka, vážený klient, dovoľte nám Vás informovať o tom, ako spoločnosť FIRST FINANCIAL sro Vlkova 23, Praha 3, 130 00 (ďalej len "FIRST FINANCIAL") v súvislosti s ponúkaním, inzerovaním, predajom a správou produktov a služieb spracováva Vaše osobné údaje.

Informačné memorandum popisuje základné zásady nakladania s osobnými údajmi klientov FIRST FINANCIAL a ďalej Vám poskytuje informácie najmä o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov je získavame, na aké účely ich využívame, komu je smieme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame a aké sú Vaše individuálne práva v oblasti ochrany osobných údajov. FIRST FINANCIAL pôsobí ako správca aj spracovateľ osobných údajov. FIRST FINANCIAL postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom 101/2000 Z. z. O ochrane osobných údajov, ev.zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách, zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi. Od 25.5.2018 sa budeme riadiť pri spracovaní Vašich osobných údajov Nariadením Európskej únie č. 2016/679, všeobecným nariadením o spracovaní osobných údajov.

 

1. Všeobecné informácie

FIRST FINANCIAL si je vedomá zákonných povinností týkajúcich zo spracovania osobných údajov klientov, ktoré musia dodržiavať najmä s ohľadom platnú legislatívu Slovenskej republiky. V tomto ohľade by sme Vám bez poskytnutia Vašich osobných údajov svoje produkty a služby nemohli vôbec ponúkať a poskytnúť. Osobné údaje klientov spracovávame tiež nad rámec zákonných povinností, a to na účely starostlivosti o Vás a na to, aby sme Vás mohli oslovovať s cielenou ponukou produktov a služieb. K tomu potrebujeme získať Váš súhlas. Ak svoj súhlas v týchto prípadoch neudelíte, môžu byť nami poskytované produkty či služby obmedzené či inak upravené v závislosti od rozsahu údajov, ktoré budeme oprávnení spracovávať. O rozsahu obmedzenia či úprav každého klienta informujeme. Ak nie je výslovne uvedené inak, týkajú sa všetky tu uvedené informácie tiež spracovanie osobných údajov potenciálnych klientov, tj. Osôb, s ktorými sme doteraz nenadviazali zmluvný vzťah, ale sme s nimi už v kontakte, či bývalých klientov.

 

 

 

1.1. Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovaní Vašich osobných údajov ctíme a rešpektujeme všetky štandardy ochrany osobných údajov a dodržiavame najmä nasledujúce zásady:

(a)                 Vaše osobné údaje vždy spracovávame pre jasne a zrozumiteľne stanovený účel, ustanoveným spôsobom, stanoveným spôsobom, a iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania; spracovávame iba presné osobné údaje klientov a ich spracovanie zodpovedá stanoveným účely a je nevyhnutné pre naplnenie týchto účelov;

(b)                 Vaše osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zabezpečuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov, a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom klientov, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu;

(c)                 vždy Vás zrozumiteľne informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich nárokoch na presné a úplné informácie o okolnostiach tohto spracovania, ako aj o Vašich ďalších súvisiacich právach;

(d)                 FIRST FINANCIAL prijala zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby sa zabezpečila úroveň zabezpečenia zodpovedajúce všetkým možným rizikám; všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracúvaním týchto údajov.

 

2. Informácie o spracovaní osobných údajov

2.1. Informácie o správcovi

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

FIRST FINANCIAL sro

Vlkova 23, Praha 3, 130 00

IČO: 28379179

info @ firstfinancial .sk

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, spisová značka C137372.

 

2.2.1. Spracovanie osobných údajov bez vášho súhlasu

Ide spravidla o situácie, kedy ste nám povinní odovzdať určité osobné údaje ako podmienku toho, aby sme Vám mohli poskytnúť svoj produkt alebo službu, prípadne kedy sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje získané iným spôsobom. Vaše osobné údaje sme oprávnení zo zákona spracovávať bez vášho súhlasu na nasledujúce účely:

(i)       splnenie archivačných povinností;

(ii)     uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s Vami

(iii)   oprávnený záujem

(iv)   riešenie prípadných sporov.

2.2.2. Spracovanie osobných údajov s Vaším súhlasom

Ide spravidla o situácie, kedy dobrovoľne súhlasíte s tým, aby sme spracovávali Vami poskytnuté, alebo inak získané, osobné údaje. Ak súhlas neposkytnete, môže to byť dôvodom, že spoločnosť nebude schopná poskytnúť niektoré produkty či služby. Na základe Vášho súhlasu spracováva FIRST FINANCIAL Vaše údaje pre nasledujúce účely:

(a)                 starostlivosť o klienta; ide o aktivity, ktoré nepredstavujú plnenie zmluvy či iný zákonný rámec spracovania osobných údajov a ktoré zahŕňajú tieto činnosti:

(i)     prieskumy trhu;

(b)                 ponúkanie produktov a služieb, ktoré sú konkrétne zamerané na individuálnych užívateľov, a to rôznymi kanálmi, napríklad poštou, elektronicky (vrátane elektronickej pošty a správ zaslaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla) či telefonickým hovorom, alebo prostredníctvom webových stránok.

 

2.3. Rozsah spracúvaných osobných údajov klientov

FIRST FINANCIAL spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie uvedených účelov. Spracovávame predovšetkým nasledujúce kontaktné a identifikačné údaje.

(a)                 Identifikačné údaje - zahŕňajú údaje, ktorými sú predovšetkým meno, priezvisko; u klienta fyzické osoby - u podnikateľa tiež IČO a DIČ.

(b)                 Kontaktné údaje - kontaktné adresy, telefónne čísla, e-mailové, faxové adresy, či iné podobné kontaktné údaje.

 

2.4. Spôsob spracovania osobných údajov

Spôsob, ktorým FIRST FINANCIAL spracováva Vaše osí obní údaje, zahŕňa manuálne spracovanie.

 

2.5. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje klientov sú sprístupnené najmä zamestnancom FIRST FINANCIAL v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi klientov, iba však v rozsahu, ktorý je potrebný a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

 

2.5.1. V súlade s príslušnými právnymi predpismi je FIRST FINANCIAL oprávnená alebo priamo, bez vášho súhlasu, povinná odovzdávať Vaše osobné údaje:

(a)                 príslušným orgánom štátnej správy, súdom a orgánom činným v trestnom konaní za účelom plnenia ich povinností a na účely výkonu rozhodnutia;

(b)                 ďalším osobám v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi, napríklad tretím osobám na účely presadzovania našich pohľadávok za klientov.

 

2.6. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje klientov spracováva FIRST FINANCIAL iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania. Priebežne posudzujeme, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje potrebné na konkrétny účel. Ak zistíme, že už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, na ktoré boli spracovávané, údaje zlikvidujeme. Osobné údaje spracovávané na účely: (a)   vyhotovenie ponuky, realizáciu zákazky a fakturáciuspracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom; ďalej sú príslušné osobné údaje zvyčajne využiteľné po dobu desiatich rokov;

(b)                 ponúkanie produktov a služieb spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu; ďalej sú príslušné osobné údaje zvyčajne využiteľné po dobu desiatich rokov; dochádza Pokiaľ v tejto súvislosti sa prenos osobných údajov tretím osobám, určujú dobu spracovania tretej osoby v súlade s platnou právnou úpravou a pravidlami v tomto Informačnom memorande;

(c)                 starostlivosť o klientov spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom; ďalej sú príslušné osobné údaje zvyčajne využiteľné po dobu desiatich rokov.

 

2.7. Právo odvolať súhlas

Informačné memorandum vysvetľuje, prečo Vaše osobné údaje potrebujeme a že je pre niektoré účely smieme spracovávať len s Vašim súhlasom. Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov nie ste FIRST FINANCIALpovinní udeliť a zároveň ste oprávnení tento svoj súhlas odvolať. Niektoré osobné údaje sme oprávnení spracovávať na určité účely tiež bez vášho súhlasu. Pokiaľ v takom prípade odvoláte svoj súhlas, ukončíme spracovanie špecifických osobných údajov k účely vyžadujúcim príslušný súhlas, avšak môžeme byť oprávnení, alebo dokonca povinní, tie isté osobné údaje naďalej spracovávať na iné účely.

Ak neudelíte alebo odvoláte svoj súhlas, môžeme:

(a)                 zodpovedajúcim spôsobom upraviť dostupnosť, rozsah alebo podmienky svojich produktov či služieb, alebo

(b)                 odmietnuť poskytnúť Vám svoje produkty či služby, ak zistíme, že takýto súhlas je na poskytnutie produktu alebo služby za daných podmienok nevyhnutný.

V prípade, že si prajete čiastočne, alebo úplne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, obráťte sa prosím e-mailom na info @ firstfinancial .sk

2.8. Zdroje osobných údajov

Osobné údaje klientov získavame najmä:

(a)      od samotných klientov a to priamo, alebo nepriamo, napr. pri využívaní produktov či služieb užívateľmi či v rámci zverejňovania informácií o produktoch a službách klientom napr.

prostredníctvom webových stránok a pod .;

(b)      z verejne dostupných zdrojov (verejné registre, evidencia či zoznamy);

(c)      od tretích osôb oprávnených s osobnými údajmi klienta nakladať a odovzdať ich FIRST FINANCIAL (d) od potenciálnych záujemcov o služby a produkty v rámci marketingových akcií a kampaní; (e) z vlastnej činnosti, a to spracovávaním a vyhodnocovaním ostatných osobných údajov klientov.

 

2.9. Vaše právo žiadať o prístup k osobným údajom a ochrana práv klientov

Ak nás požiadate o informáciu týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov, poskytneme Vám bez zbytočného odkladu všetky informácie o tom, aké údaje o Vás spracovávame. Za poskytnutie takejto informácie máme právo požadovať primeranú úhradu nákladov vynaložených na poskytnutie tejto informácie.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že FIRST FINANCIAL či tretia osoba, ktorá sa podieľa na spracovanie údajov, vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú Vaše osobné údaje nepresné, môžete:

(a)                 od FIRST FINANCIAL či tretej osoby, ktorá sa podieľa na spracovanie údajov, požadovať vysvetlenie;

(b)                 požadovať, aby bol odstránený závadný stav, najmä môžete požadovať vykonanie opravy alebo doplnenie osobných údajov; v prípade potreby bude vykonané dočasné blokovanie alebo likvidácia týchto údajov.

Ak Vašu žiadosť stretneme ako opodstatnenú, FIRST FINANCIAL či tretia osoba, ktorá sa podieľa na spracovanie údajov, bezodkladne a bezplatne chybný stav odstráni.

 

3. Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / as podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
  2. S   týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / as podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
  3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach, prípadne Vám zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

 

 

Kontakt na DPO:              

FIRST FINANCIAL sro

Vlkova 821/23

Praha 3

IČO: 28379179

info@firstfinancial.cz

© fitnesspohotovost.sk

pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie.   Nepřehlédněte