OBCHODNÉ PODMIENKY NA POUŽITÉ VÝROBKY

OBCHODNÉ PODMIENKY NA POUŽITÉ VÝROBKY

Obchodné podmienky na použité výrobky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov.

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a Zák. o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar použitý

 

(ďalej len " použitý tovar "), u ktorého sú uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").

 

Po-Pá od 9.00-17.00

Nové zakázky 739 767 387 podpora@fitnesspohotovost.cz

stav zakázek 797 848 091 , servis@fitnesspohotovost.cz

Fitness Servis.cz Fitness Pohotovost.cz Kup fitness.cz

provozuje : Company can be FIT s.r.o.,

DIČ: 01526642 IČO: 01526642

Dílna: Zengrova 131, Kolín IV, 280 02 Kolín

Sídlo : Praha - Žižkov, Vlkova 821/23, PSČ 130 00.

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.Fitnesspohotovost.cz , www.Kupfitness.cz  , www.Suprmarket.cz  

 

1. Úvodné ustanovenia

obchodné spoločnosti: Company can be FIT sro     , Upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.Fitnesspohotovost.cz , www.Kupfitness.cz  , www.Suprmarket.cz  

 

 • Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) ešte pred objednaním tovaru.
 • Objednaním tovaru (eventuálne uzatvorením kúpnej zmluvy) a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.
 •  Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatí od dopravcu.
 • Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä. Názov tovaru, cena, množstvo, eventuálne sériové číslo) .
 • Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.
 • Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dĺžku platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.
 • Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, môže predávajúci aplikovať primerane tento reklamačný poriadok, inak sa práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady riadia uzatvorenou zmluvou a obchodným zákonníkom.

 

2. Rozpor s objednávkou tovaru.

 • V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s objednávkou tovaru (ďalej len "rozpor s objednávkou tovaru"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho.
 • objednávke tovaru, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s objednávkou tovaru vedel alebo rozpor s objednávkou tovaru sám spôsobil.
 • Rozpor s objednávkou tovaru, ktorý sa prejaví v priebehu 14 dní odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.


3. Záručné podmienky

 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby
 • bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice alebo iného obalu) podľa priloženého prepravného listu.
 • Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s objednávkou tovaru, s tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená.
 • Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 • Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: fp@u2D.cz,
 • A spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.
 • V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.
 • Dĺžka záručnej doby u použitého tovaru je vždy označená pri výrobku na internetovom obchode a zákazník je s ňou oboznámený.
 • V prípade predaja použitého tovaru spotrebiteľovi, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim (viď. Občiansky zákonník § 626 ods. 3).
 • Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácia riadi zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
 • zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, oba zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím na
 • upresnením v tomto Reklamačnom poriadku.

 

Záruku nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

 • Vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie - záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používaním tovaru.
 • Vada vznikla nedodržaním pokynov stanovených výrobcom.
 • Vada vznikla neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
 • Vada vznikla prevedením neoprávneného zásahu do tovaru či iných úprav bez povolenia výrobcu.
 • Vada vznikla zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej norme ČSN.Zboží bol poškodený živlami.

 

4. Práva plynúce zo záruky

 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny nového tovaru získava kupujúci záruku novú a to v dĺžke dohodnutej u prvého predaja ..

 

 Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má nárok:

 • Ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

5. Vybavenie reklamácie

 • Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka spoločnosti Fitness Pohotovost.cz
 • Ak sa rozhodne kupujúci reklamovať tovar osobne v mieste sídla predávajúceho, odporúčame, aby si dohovoril vopred termín návštevy e-mailom alebo telefonicky.
 • Za situácie, kedy predávajúci rozhodol o zaslaní tovaru späť k sebe, si kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 • Po riadnom vybavení reklamácie bude kupujúci vyzvaný k prevzatiu opraveného tovaru.
 • Vždy je potrebné písomného vyhotovenia protokolu o zistených závadách a forme ich odstránenia, doporučujeme kupujúcemu si táto potvrdenie uchovávať po dobu platnosti záruky.
 • V prípade oprávnenej reklamácie nemá kupujúci právo na náhradu dopravného v nutnej výške.
 • Firma ručí za kvalitu výrobku, ale nehradí dopravu k zákazníkovi, zákazník si muža výrobok k reklamácii priviezť osobne na prevádzkareň v Kolín.
 • Zákazník pri kúpe použitého výrobku si muža priplatiť za inštaláciu a dopravu od firmy Company can be FIT sro      Inštalácia je vždy ponúkaná ku kúpe.
 • V prípade, že si zákazník nechá nainštalovať výrobok od u Fitness Pohotovosť sro  má nárok na náhradu dopravného.
 • V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany kupujúceho nejednalo napr. O opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať , že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv).
 • reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady.
 • Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
 • Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci kupujúcemu vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

 

Skladné a náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou:

 • Pri nevyzdvihnutí reklamácie do 30 dní po termíne ukončenia opravy alebo pri nevyzdvihnutia produktu v prípade neoprávnenej reklamácie, môže byť kupujúcemu účtované skladné vo výške 30 € bez DPH za každý začatý kalendárny deň.
 • Predajca je oprávnený produkt nevydať, pokiaľ nebude uhradená celá suma za opravu, prípadne skladné. V prípade, že táto suma prevýši aktuálnu predajnú cenu produktu je predajca oprávnený produkt predať a vzniknuté náklady takto pokryť.

Vaša otázka

Vaše jméno, příjmení, firma:*
Váš email:*
Váš telefon:*
Vaša otázka:*
opiště kód:* antispam
     vice informaci

© fitnesspohotovost.sk

pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie.   Nepřehlédněte