Fitness Pohotovost
Bežecké pásy, eliptické a cross trenažéry, rotopédy, spin kolesá, posilňovacie stroje.

Obchodní podmínky

Obchodné podmienky  

1.) Všeobecné ustanovenia

1.1.) Servisné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o   dielo (ďalej len Zmluvy) medzi zákazníkom (ďalej tiež "zákazník" alebo "objednávateľ") a zhotoviteľom, uzavretú v zmysle Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.

1.2.) Zmluvu možno uzavrieť písomne, alebo ústne. Písomnú Zmluvou sa rozumie zhotoviteľom i   objednávateľom podpísaný doklad o   prijatie zariadenie k   prevedenie servisného zásahu (dokument s   názvom "Zákazkový list").

1.3.) Za návrh na uzavretie ústnej Zmluvy sa považuje odovzdanie zariadenia tretej osobe k   preprave za účelom vykonania servisného zásahu zhotoviteľom podľa čl. 7.1   týchto podmienok. Zmluva je uzavretá okamihom fyzického prijatie zariadení zhotoviteľom k   prevedenie servisného zásahu. Za odovzdanie zariadenia tretej osobe k   preprave za účelom vykonania servisného zásahu sa rozumie najmä zaslanie zariadenia k   oprave prostredníctvom prepravnej služby alebo držiteľa poštovej licencie, kde objednávateľ vyjadruje svoju vôľu k   uzatvorenie Zmluvy o   dielo buďto vyplneným a odoslaným webovým formulárom "Objednávka opravy", alebo sprievodným listom zaslaným spoločne so zariadením určeným k   prevedenie servisného zásahu, v   ktorom o   servisný zásah písomne žiada, alebo ústnym či písomným odsúhlasením objednávky vytvorené spoločne s   obchodným zástupcom firmy. Podpis zmluvy na strane objednávateľa nahradzuje buďto podpis objednávateľa v   sprievodnom liste priloženom k   zaslanému zariadenie alebo vyjadrením súhlasu s   uzavretím Zmluvy odoslaním vyplneného webového formulára "Objednávka opravy". V   prípade odoslania vyplneného webového formulára "Objednávka opravy" je objednávateľ na vyjadrenie súhlasu s   uzavretím Zmluvy pred jeho odoslaním upozornený týmto textom:   "Vyplnenie formulára a jeho odoslanie je považované z   právneho hľadiska za platnú ZMLUVU O   DIELO uzavretú v zmysle Obchodného zákonníka, alebo Občianskeho zákonníka. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZMLUVY O   DIELO, uzavreté medzi zákazníkom a zhotoviteľom, sú SERVISNÉ PODMIENKY zhotoviteľa.Zákazník (objednávateľ) prehlasuje, že sa pred odoslaním formulára zoznámil s   týmito Servisnými podmienkami zhotoviteľa, ktoré sú dostupné aj na internetovej adrese uvedenej v   čl. 1.4   týchto podmienok. Zákazník odoslaním vyplneného formulára prehlasuje, že sa zoznámil so servisnými podmienkami zhotoviteľa a tieto bez výhrad akceptuje. "

1.4.) Servisné podmienky sú dostupné na webových stránkach   http://www.fitnessservis.cz/   a   www.fitnessservis.cz .   Súčasťou zmluvy sú Servisné podmienky platné k   dátume prijatia objednávky zhotoviteľom.

1.5.) Zákazník má právo vyžiadať si zdarma 1   výtlačok servisných podmienok, platných ku dňu uzavretia zmluvy, prípadne sú k   dispozícii 24   hodín denne na webovej stránke   http://www.fitnessservis.cz/   a  www.fitnessservis.cz , u každého certifikovaného servisného technika a v   každej prevádzke Fitness Servis.

1.6.) V   prípade, že je zariadenie predaný osobne objednávateľom zhotoviteľovi k   prevedenie servisného zásahu / oprave, platí, že zákazník plne a bez výhrad akceptuje tieto Servisné podmienky.

1.7.) Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v   súlade s   právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o   ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), Všetko v znení   noviel.

1.8.) Ak sa dostane niektorý článok zmluvy alebo Servisných podmienok zhotoviteľa vplyvom novelizáciou zákonov, alebo prijatím nových právnych predpisov do rozporu s   právnym poriadkom Slovenskej republiky, potom je platnosť príslušného článku ovplyvnená aktuálnym znením právneho predpisu a v   rozsahu neplatnosti príslušného ustanovenia má prednosť znenie aktuálneho právneho predpisu pred Zmluvou a Servisnými podmienkami. Zneplatnenie časti zmluvy podľa tohto bodu nemá vplyv na platnosť zostávajúcich bodov Zmluvy a Servisných podmienok.

2.   Cena za zákazku

2.1.) Súčasťou Zmluvy je limitná cena zákazky, vychádzajúce z   predpokladanej časovej a materiálovej náročnosti zákazky, uvedená v Zmluve.

2.2.) Ak nie je možné dopredu v   okamihu uzatvorenia Zmluvy limitnú cenu stanoviť, potom sa má zato, že limitná cena zákazky je stanovená ako predbežná cena v   minimálnej výške 1000   Sk vr. DPH (ďalej tiež "minimálna limitná cena" alebo "MLC"). Požiadavka objednávateľa na prijatie veci k   oprave bez stanovenia predbežnej ceny je neoprávnený, keďže je v   rozpore s § 636   ods. 1   Občianskeho zákonníka.

2.3.) MLC nie je stanovená na základe odbornej diagnostiky požadovaného servisného zásahu technikom, preto si zhotoviteľ vyhradzuje právo stanoviť po vykonaní odbornej diagnostiky minimálnu limitnú cenu zákazky novú, ktorá bude zodpovedať zistenému rozsahu závad a predpokladanému rozsahu prác a materiálu potrebných k   realizáciu servisného zásahu.

Ak prekročí novo stanovená MLC predbežnú cenu o   viac ako 10%, potom zhotoviteľ prácu na zákazke preruší a ústne alebo písomne objednávateľa na potrebu prekročenia MLC upozorní. V   prácu na zákazke bude zhotoviteľ pokračovať, akonáhle objednávateľ prejaví súhlas s   novú minimálnu limitnou cenou.

Ak objednávateľ nebude súhlasiť s   novo stanovenú MLC, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť sumu pripadajúcu na doteraz vykonané práce, minimálne však 350, - Sk + DPH 21%. (uvedená suma zodpovedá nákladom na diagnostiku príčin závady a zhotovenie cenovej ponuky).

Ak novo stanovená MLC neprekročí predbežnú cenu o   viac ako 10%, zaväzuje sa objednávateľ uhradiť takto novo stanovenú MLC, pričom platí, že s   takto novo stanovenú MLC súhlasí, bez toho aby ho bolo nutné upovedomuje o   novourčenej MLC. V   takom prípade postačí vyrozumieť objednávateľa o   novo stanovené MLC v   rámci konečného zúčtovania za vykonané práce (vykonaný servisný zásah).

2.4.) Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v   priebehu realizácie zákazky dohodnutú minimálnu limitnú cenu i   viackrát zmeniť, ak dôjde v   procesu diagnostiky a realizácie zákazky k zisteniu predtým neznámych skutočností, ktoré majú vplyv na cenu zákazky. Vždy si však zhotoviteľ vyžiada ústne alebo písomne súhlas so zmenou minimálnej limitnej ceny na strane objednávateľa.

2.5.) Ak neuvedie objednávateľ v   objednávke zákazky inú maximálnu cenu, považuje vždy zhotoviteľ za dohodnutú maximálnu limitnú cenu 1000, - Sk bez DPH (ďalej tiež "maximálna limitná cena").

2.6.) Zákazník je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za prevedený servisný zásah vyúčtovanú čiastku, ak nepresiahne naposledy dohodnutú limitnú cenu o   viac ako 10%, a to bez povinnosti zhotoviteľa ďalej účtovanú konečnú cenu so zákazníkom konzultovať.

2.7.) Zhotoviteľ sa zaväzuje ZDARMA predložiť objednávateľovi na schválenie limitnú cenu zákazky, vychádzajúce z   výsledkov odbornej diagnostiky objednávateľom oznámených závad zariadení. Nie je však povinnosťou zhotoviteľa oznámiť objednávateľovi ZDARMA spoločne s   cenovou ponukou taktiež prácu a materiálu, ktorý povedie k   oprave zariadenia.

2.8.) Ak bude objednávateľ ešte pred odsúhlasením ceny zákazky požadovať po zhotoviteľovi udelenie vyúčtovania prác a materiálu, ktorý povedie k   oprave zariadenia, potom sa jedná o   požiadavku na dodanie produktu "diagnostika zariadenia", zhotoviteľom poskytovaného za odplatu. Cena produktu "diagnostika zariadenia" je 350, - Sk + DPH 21%. Táto cena bude objednávateľovi, ktorý si produkt vyžiadal, účtovaná iba v  prípade následného odmietnutia realizácie zákazky, pretože diagnostika príčin závady a zhotovenie cenovej ponuky je výsledkom časovo i   odborne náročnej práce technika a ďalších pracovníkov zhotoviteľa.

2.9.) Pred dokončením opravy zariadenia môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť (tj. Objednávku zrušiť) v   týchto prípadoch:

- 2.9.1.) Keď zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne alebo ústne svoj zámer zvýšiť cenu opravy či údržby a objednávateľ s   touto cenou nesúhlasí. V   takom prípade je však objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi už vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, bez ohľadu na to, či mal objednávateľ z   čiastočného vykonanie opravy prospech (ak došlo teda napríklad k   čiastočnému odstránenia vady a pod.). Týmto dojednaním nie je dotknutá platnosť článku. 2.3   týchto podmienok.

- 2.9.2.) Až do dokončenia opravy či údržby môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť (zrušiť objednávku) i   bez akéhokoľvek dôvodu, avšak v   takom prípade je povinný objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na už vykonanej práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotoviteľ právo na objednávateľovi požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s   odstúpením od zmluvy (doprava materiálu od objednávateľa, odstupné subdodávateľom   a ­ pod.)

2.10.) Ak odmietne objednávateľ zaplatiť cenu účtovanú podľa Zmluvy a Servisných podmienok, bude takéto konanie považované za porušenie Zmluvy na strane objednávateľa. Ak nedôjde k   inej dohode zhotoviteľa s   objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený podľa § 175   a nasl. Občianskeho zákonníka využiť zadržovacie (retenčné) právo a vec objednávateľovi až do zaplatenia ceny nevydať. Ak je objednávateľ v  omeškania so zaplatením ceny servisných služieb, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi takisto zákonné úroky z   omeškania za dobu, po ktorú omeškania objednávateľa   trvá.

2.11.) V   prípade, že si zákazník nevyzdvihne vec zverenú zhotoviteľovi k   oprave do 6-tich mesiacov od zaslania výzvy na   jej vyzdvihnutie, vykoná zhotoviteľ fyzickú likvidáciu zariadení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotoviteľ si tiež vyhradzuje právo takto nevyzdvihnutú vec predať či inak využiť na účely kompenzácie zákazníkom neuhradených nákladov vynaložených v   súvislosti s   opravou zariadení. Ak je zhotoviteľovi známa adresa objednávateľa a ak ide o   vec väčšej hodnoty (podľa nariadenia vlády č. 258/1995 Zb. je vecou väčšej hodnoty vec presahujúca hodnotu 3000   Sk), je zhotoviteľ povinný o   zamýšľanom predaji alebo likvidácii veci objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu dva týždne k   vyzdvihnutie   veci.

2.12.) Podľa § 656   Občianskeho zákonníka je objednávateľ povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do dvoch týždňov od uplynutia doby, kedy oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do dvoch týždňov od doručenia upovedomenia o   jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie, ktorý činí 50, -Kč vr. DPH   / deň.

2.13.) V   dobe, počas ktorej je objednávateľ v   omeškania s   prevzatím servisované veci, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo straty, zničenia, poškodenia a náhodnej skazy veci (§ 520   a § 522  Občianskeho zákonníka).

3.   záruky

3.1.) Zhotoviteľ poskytuje spotrebiteľovi na opravy fitness zariadení záruku 3   mesiaca v   súlade s § 654   Občianskeho zákonníka.

3.2.) Spotrebiteľ je povinný vo vlastnom záujme prekontrolovať plnú funkčnosť zariadení do 24   hodín po prevzatí od zhotoviteľa. Na neskoršie reklamácie závad, ktoré priamo nesúvisia s   prácou, nebude hľadieť ako na záručnú. Tento odsek sa netýka záruky na opravenú závadu, ktorá bola predmetom servisných služieb.

3.3.) Výnimky zo záruk:

- 3.3.1.) Pokiaľ sa jedná o opravu akéhokoľvek fitness zariadení, ktoré obsahuje niektoré z   nasledujúcich komponent - motor, riadiacu jednotku, remeň, Gurt pásu, runtime dosku pod Gurt pásu - musí byť vždy opravené alebo vymenené alebo repasovany všetky vyššie popísané diely, ktoré dané zariadenie obsahuje. Zákazník bude vždy servisným technikom o tejto skutočnosti informovaný. Pokiaľ si zákazník výslovne praje vymeniť len jednu časť z   vyššie uvedených komponentov a dôsledkom nefunkčnosti ostatných uvedených komponentov bude zlyhanie aj opraveného alebo vyměného alebo repasovaného dielu, nemôže zhotoviteľ túto skutočnosť akceptovať ako reklamáciu.

3.4.) Záruka pre osoby používajúce zariadenia na komerčné účely

-   3.4.1.) Záruka na servis domácich, klubových a poloprofesionálnchí zariadení používaných v   komerčných prevádzkach (zariadenie nie je výrobcom označený ako profesionálne alebo vhodné na komerčné účely) - zhotoviteľ poskytuje záruku len na funkčnosť zariadenia ihneď po servisu, to znamená na odskúšanie.

- 3.4.2.) Záruka na servis profesionálnych zariadení je pri drobných opravách, ktoré sa netýkajú hlavných komponentov strojov (pozri. Bod 3.4.3.), 2 týždne.

- 3.4.3.) Záruka na náhradné diely použité pri kompletnom repasovanie zariadenia - tzn. že sú vymenené všetky hlavné komponenty (motory, riadiace jednotky, remene, ložiská, Gurt pásov, behové dosky), sú 3 mesiace. Musia byť však vykonávaná bežná údržba zariadení podľa pokynov servisných technikov Fitness Servisu, zariadenie nesmie byť v   prašnom ani vlhkom prostredí, zariadenie musí byť po každých 400 hodinách prevádzky servisované.

- 3.4.4.) Pri servise môže byť dohodnutá individuálna záruka, ktorú musí schváliť vedúci odborného servisného strediska Fitness Servis Bc. Martin Pokorný.

4.   záručnej opravy

4.1.) Zhotoviteľ je zo zákona povinný vybaviť požiadavku na záručnú reklamáciu do 30   dní od prijatia zariadenia k   záručnej oprave.

4.2.) Vybavením reklamácie sa rozumie odstránenie reklamovanej závady alebo vrátenia peňazí za predchádzajúci vykonaný servisný zásah, prípadne uskutočnenie iného riešenia podľa dohody s   objednávateľom  - napr. Primerané zníženie ceny opravy alebo   úpravy

4.3.) Požiadavky na záručné opravy nebudú uznané ako oprávnené v   týchto prípadoch   :

- 4.3.1.) Ak nebude požiadavka na záručnú opravu uznaný zhotoviteľom ako oprávnený, nebude na servisný prípad nazerané ako na záručnú.

- 4.3.2.) Ak je porušená pečatný plomba na reklamovanom zariadení.

- 4.3.3.) Ak sa neprejaví reklamovaná závada behom vstupných testov a ak nebude ani zákazník schopný závadu viditeľne pred zhotoviteľom demonštrovať.

- 4.3.4.) Ak je príčinou závady nedodržanie pokynov v   užívateľskej príručke k   zariadení alebo pokynov, ktoré zhotoviteľ uviedol v   protokolu o   prevedenom servisnom zásahu.

- 4.3.5.) Ak je príčinou závady znečistenie zariadenia alebo zanedbanie periodickej údržby.

- 4.3.6.) Ak bolo zariadenie použité takým spôsobom, ktorý je v   rozpore s   pokyny jeho výrobcu alebo pokyny zhotoviteľa.

- 4.3.7.) Ak došlo k   omeškania dlhšiemu než 7   dní od výskytu závady a jej reklamácie (fyzického doručenia zariadenia k   reklamáciu ku zhotoviteľovi) u   reklamácií závad, kde používanie zariadenia bez ohľadu na závadu môže mať vplyv na zhoršenie reklamovanej závady alebo môže spôsobiť iné škody na zariadení.

- 4.3.8.) Nesúvisí Ak príčina reklamovanej závady priamo s   vykonanú prácu na zariadení v   rámci reklamovaného servisného zásahu, a to podľa textu vykonanej práce a výkazu účtovaných položiek na výdajovom servisnom protokole.

- 4.3.9.) Z   dôvodov ďalších vyplývajúcich z   platného znenia týchto servisných podmienok zhotoviteľa.

5.   Obmedzenie ručenia zhotoviteľa za zariadenie dodané zákazníkom k   prevedenie servisného   zásahu

5.1.) Zhotoviteľ z   princípu nemôže ručiť a neručí za dáta uložené na dátových médiách a zariadeniach zákazníka a tieto dáta je oprávnený v   priebehu servisného zásahu zmazať alebo pozmeniť. Na požiadavku zákazníka k   zachovanie dát vo zverených zariadeniach je teda nazerať ako na neoprávnený a nebude na neho zhotoviteľom braný ohľad   - spomínaný požiadavka sa považuje za neplatný aj   v   prípade, kedy je v Zmluve výslovne uvedený. Zákazník by teda mal dáta pred predaním zariadenia k   servisnému zásahu i   v   bežnej prevádzke priebežne zálohovať. Ak túto možnosť sám nemá, môže zálohu dát na vyžiadanie zaistiť zhotoviteľ na náklady zákazníka.

5.2.) Zhotoviteľ neručí za skryté vady výrobku, na ktoré nebol zákazníkom preukázateľne upozornený, za prípadné zhoršenie už existujúcich vád výrobku, ktoré existovali pred prijatím zákazky (napr. Praskliny, poruchy funkčnosti zariadení, ktoré sa nepodarí opraviť a pod.), Za chyby vzniknuté opotrebovaním behom nutných vstupných a výstupných testov, za závady k   ktorým dochádza samovoľne behom prevádzky bez vonkajších príčin.

5.3.) Zhotoviteľ ručí za funkčnosť zariadenia po servisnom zásahu v   rozsahu dohodnutom v   objednávke zákazky alebo v   rozsahu zodpovedajúcom bežným výstupným testy zariadenia vykonávaných podľa vnútorných smerníc zhotoviteľa. Všetky závady nevyhovujúce týmto kritériám v   prípade neskoršej reklamácie budú považované za mimozáručné záležitosť.

5.4.) Ak sa nepodarí zhotoviteľovi vykonať objednaný servisný zásah / opravu z   dôvodov technických alebo finančných, alebo ak odstúpi zákazník od zmluvy, bude zariadenie uvedené do pôvodného stavu, len ak je to technicky možné a ak zaplatí zákazník náklady na prácu s   týmto spojenú podľa sadzobníka zásahov zhotoviteľa.

5.5.) Zhotoviteľ je oprávnený vykonať na zariadenie technické úkony, ktoré sú nutné k zisteniu finančnej náročnosti celkovej opravy / servisného zásahu, bez nároku zákazníka na bezplatné uvedenie zariadenia do pôvodného stavu, ak nedôjde z   technických či finančných dôvodov k   dokončenie zákazky.

5.6.) Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na zariadení zverené mu objednávateľom k   prevedenie servisného zásahu, a to od okamihu jeho fyzického prevzatia. V   prípade straty zvereného zariadenia alebo poškodenia zvereného zariadenia z   iných dôvodov než sú vymenované v   Servisných podmienkach, nahradí objednávateľovi škodu na zariadení do výšky skutočnej hodnoty vyhovujúca typu zariadenia, jeho vek a druhu poškodenia, s   ktorým bolo preukázateľne fyzicky odovzdané zhotoviteľovi k   oprave. Ak nedôjde k zhode zhotoviteľa a objednávateľa vo výške náhrady škody, potom môže objednávateľ požiadať zhotoviteľa, aby na spoločné náklady (každý uhradí ½ skutočných nákladov) nechal výšku škody stanoviť certifikovaným súdnym znalcom. Takto stanovená výška škody bude oboma stranami považovaná za konečnú a nespochybniteľnú. Zhotoviteľ má právo vyžiadať si vopred zálohu na zaplatenie nákladov znalca. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu na zariadení, ktorá vznikla v   dobe od odovzdania zariadenia tretej osobe preprave podľa čl. 7.1   týchto podmienok do jeho fyzického odovzdania zhotoviteľovi. Okamih prechodu zodpovednosti za škodu na veci je tak fyzické odovzdanie zariadenia k   prevedenie servisného zásahu zhotoviteľovi objednávateľom, alebo treťou osobou.

5.7.) Objednávateľ berie na vedomie, že zhotoviteľ nezodpovedá a neručí za akékoľvek náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v   súvislosti s   opravou zariadenia, tj. napríklad ušlý zisk, náklady na telefónne poplatky, dopravné   apod.

5.8.) Pre prípad sporov vo veci závad alebo poškodenia zariadenia odovzdaných zhotoviteľovi k   prevedenie servisného zásahu je v   záujme objednávateľa zdokumentovať nespochybniteľným spôsobom stav zariadenia, a to pred jeho odovzdaním tretej osobe k   preprave alebo zhotoviteľovi, napr. nafotením poškodených miest, viditeľného mechanického opotrebovania dielov a pod. Z

hotovitel nenesie zodpovednosť za také opotrebenia alebo mechanické poškodenia objednávateľom odovzdaných zariadenia, ktorá nie je objednávateľ schopný preukázateľne deklarovať ako vzniknutá u  zhotoviteľa. Za preukázateľnú dokumentáciu stavu zariadenia pred opravou sa nepovažuje jednostranné vyhlásenie objednávateľa v Zmluve o   stavu odovzdávaného zariadenia   - zhotoviteľ vykonáva všetky servisné zásahy na zariadeniach použitých a slovne sa nedá stupeň opotrebovania jednoznačne a nespochybniteľne popísať.

5.9.) U   zákaziek odovzdávaných objednávateľom zhotoviteľovi nepriamo (tj. webovú objednávkou opravy alebo odoslaním zariadenia zhotoviteľovi zákazníkom prostredníctvom tretej osoby) nemá zhotoviteľ možnosť ovplyvniť text, ktorý uvádza zákazník v   Objednávke opravy alebo sprievodnom liste zariadenia. Na všetky texty uvedené objednávateľom v   takto vykonanej objednávke (Zmluve) je pozerané ako na jednostranné vyhlásenia objednávateľa a nie sú pre zhotoviteľa právne záväzné, pretože sa tieto texty prenášajú bez zásahu zhotoviteľa automaticky do textu zmluvy a táto je na strane zhotoviteľa takto vytlačená v  súlade s   bodom 1.3.   servisných podmienok. Ďalej nemá zhotoviteľ za povinnosť v   okamihu prevzatia veci k   oprave vykonať komplexné testy zariadenia, ktorými by preveril všetky tvrdenia objednávateľa uvádzané v Zmluve   - najmä tie, ktoré nie sú na prvý pohľad zrejmá, a to ako u   osobného odovzdania veci k   oprave tak u   zariadenie odovzdávaných k   oprave prostredníctvom tretej osoby. Ak zhotoviteľ v  priebehu zákazky zistí nesúlad medzi tvrdeniami uvedenými objednávateľom a skutočnosťou, potom za nesúlad nie je zodpovedný a má právo uviesť text zmluvy do súladu so skutočnosťou. Zároveň na tento nesúlad upozorní objednávateľa. Zistenie nesúladu tvrdení zákazníka so skutočnosťou je zhotoviteľ oprávnený vykonať kedykoľvek, nie len vo chvíli prijatia zariadenia do opravy. Tento odsek sa týka predovšetkým popisu stavu zariadenia, počtu dodaného príslušenstva a objektívne ťažko zistiteľných údajov o   zariadení na prvý pohľad neviditeľných, ako je stav riadiacich jednotiek, motorov, ložísk, remeňov, funkčnosť zariadenia, hlučnosť, mechanické opotrebovanie dielov, kapacita akumulátorov.

6.   Chybné diely a ich výmena

6.1.) Zhotoviteľ sa v   rámci opravy zariadenia zaväzuje ekologicky zlikvidovať vymenené chybné diely na vlastné náklady, ak nepožaduje objednávateľ v Zmluve vrátenie chybných dielov po vykonanej oprave.

6.2.) Zhotoviteľ si vyhradzuje v   prípadoch, keď je možnosť zohnať servisné dielov obmedzená alebo nerentabilné, právo v   servisných zákazkách nahradiť originálne chybné diely odpovedajúcimi ekvivalentnými náhradnými dielmi a súčiastkami, ktoré zaistia u   opravovaného zariadenia požadované funkcie rovnako kvalitne ako diel originálny.

6.3.) Objednávateľ berie na vedomie, že u   niektorých druhov opráv zariadenia dochádza pri demontáži, diagnostike alebo výmene chybných súčiastok k   nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému alebo chemickému poškodeniu týchto súčiastok a v   týchto prípadoch nie je technicky možné uviesť zariadenie do stavu presne zodpovedajúceho stavu pred servisným zásahom, ak nedôjde k   úspešnému dokončeniu opravy z   technických, ekonomických alebo iných objektívnych alebo subjektívnych dôvodov.

6.4.) Objednávateľ berie na vedomie, že u   zariadení opravovaných v "exchange systéme" (chybný blok sa u   dodávateľa mení celý za nový alebo repasovaný blok so zárukou), nie je možné požadovať vrátenie chybného bloku po oprave zariadenia, keďže chybný diel sa výmenou stal majetkom subdodávateľa zhotoviteľa, ktorý v   exchange systému poskytol za takto vymenený diel výhodnejšiu cenu ako je cena bežného objednania dielu u   výrobcu. Ak by zákazník v   takom prípade na vrátenie chybného dielu trval, vyhradzuje si zhotoviteľ odstúpiť od ponuky opravy za odsúhlasených cenových podmienok.

7.   Doprava zariadenie k   oprave

7.1.) Zákazníci z   celej Slovenskej republiky môžu využiť služby držiteľa poštovej licencie, prípadne iných prepravcov alebo prepravných služieb (ďalej tiež "tretia osoba") k   zaslanie zariadenia k   prevedenie servisného zásahu na adresu prevádzky Fitness Servis, Pod Kavalírka 458/18, 150 00 Praha 5 (ďalej len "Služba").

7.2.) Objednávateľ je povinný zoznámiť sa pred odoslaním zariadení v   prípade využitia Služby s   prepravnými podmienkami príslušnej tretej osoby, zvlášť čo sa týka hmotnosti a spôsobu balenia zásielok, a tieto podmienky dodržať.

7.3.) Zhotoviteľ neručí za spôsob zabalenie zasielanej techniky objednávateľom a za prípadné škody vzniknuté na zásielke v   dôsledku prepravy, pretože nemá možnosť spôsob balenia zásielky ovplyvniť.

8.   Postup reklamácie zariadenia poškodeného pri preprave zákazníkovi

8.1.) Ak zistí zákazník poškodenie zariadenia po jeho spätnom dodaní treťou osobou, je pre uznanie reklamácie a nároku na náhradu škody bezpodmienečne nutné nahlásiť reklamáciu balíka do druhého pracovného dňa od doručenia balíka na servisnom dispečingu zhotoviteľa a zároveň poslať e-mailom hlásenia škody na adresu kancelar (zavinac) fitnessservis.cz. V správe uvedie číslo balíka, číslo zákazky, podrobný slovný popis poškodenia balíka a jeho obsahu.

8.2.) Ak má zákazník možnosť škodu nafotiť, odporúčame poslať e-mailom aj   tieto podklady pre uplatnenie reklamácie   škody.

8.3.) Ak dôjde k   omeškania od doručenia balíka po nahlásení škody dlhšiemu než je 1   pracovný deň, zaniká nárok príjemcu balíka na uznanie reklamácie a náhradu   škody.

8.4.) S   balíkom a jeho obsahom nesmie príjemca manipulovať do tej doby, kým nedostane pokyny reklamačného pracovníka zhotoviteľa, ako má ďalej s   reklamácií postupovať. V   žiadnom prípade nesmie príjemca odoslať poškodený balík ihneď späť odosielateľovi bez toho, že by dodržal vyššie predpísaný postup.

8.5.) V   prípade pochybností o   zavinenia škody na strane prepravné služby musí zákazník umožniť vyšetrenie škody reklamačným pracovníkom prepravnej služby na mieste, kde bola škoda príjemcom balíka zistená.

Company can be FIT sro

IČO: 01526642

Sídlo: Praha - Žižkov,   Vlkova 821/23, PSČ   130 00

dielňa:   Stříbrná Skalice, Pražská 223, PSČ: 281 67

servisné podmienky  

OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK pre predaj náhradných dielov a fitness zariadení

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1. 2014   verzia 1.0

OBCHODNÉ PODMIENKY

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti   predávajúceho, ktorým je:

Company can be FIT sro

, a   kupujúceho.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v   súlade s   právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o   ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).

I. Vymedzenie pojmov

Predávajúci   pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v   rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická osoba podnikajúca, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je   kupujúci, ktorý sa vlastnou voľbou a uvážením už vo fáze objednávky (ktorá následne môže prejsť v   kúpnu zmluvu), stáva kupujúcim   spotrebiteľom   alebo  podnikateľom   podľa nižšie definovaných kritérií:  

spotrebiteľ   je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s   predávajúcim alebo s ním inak koná.

podnikateľ   je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný oi. Na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

II. Kúpna zmluva a oznámenie pred jej uzatvorením

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na   internetové stránky prevádzkované na internetovej doméne:  www.fitnessservis.cz , kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na   e-mail zadaný v objednávke, na   vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.Ak je kúpna zmluva uzatvorená tzv.na diaľku (cez internet, e-shop a pod.) Poskytuje predávajúci kupujúcemu jej znení v písomnej forme spôsobmi: a /   Ta povrhnutí objednávky e-mailovú formou   b / Predajným dokladom (faktúrou), ktorý súčasťou doručeného tovaru.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odošlite objednávku".

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Odoslaním objednávky alebo uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s   týmito obchodnými podmienkami, vrátane   reklamačného poriadku   a že s   nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred   vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s   nimi zoznámiť.                                                              

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (kúpnu zmluvu) alebo jej časť v týchto prípadoch:

tovar sa už nevyrába alebo   nedodáva, výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo v   prípade chybného zadania parametrov tovaru do internetových stránok .. V   prípade, že kupujúci spotrebiteľ alebo podnikateľ zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde. 

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Predávajúci oznamuje že:

 • Požaduje úhradu kúpnej ceny alebo jej pomernej časti ako zálohy pred prijatím objednávky v prípade špecifického tovaru. Určenie čo je a čo nie je špecifické tovar, rovnako ako výšku zálohy určuje predávajúci. 
 • Ceny tovarov a služieb sú na internetových stránkach prevádzkovaných predávajúcim uvádzané s DPH - spoločnosť Company can be FIT sro 
  nie je platcom DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady, ktoré sú uvedené na stránkach www.fitnessservis.cz . 
 • Predávajúci nie je platcom DPH.
 • Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. 
 • Predávajúci nezodpovedá za škody na tovare, majetku alebo zdraví spôsobené neodbornou manipuláciou, montážou či užívaním tovaru.
 • Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu na internetovej doméne: www.fitnessservis.cz . 

III. Práva z chybného plnenia kúpnej zmluvy

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).         

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal:

 • nemá vady
 • má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 • zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v přechozí vete.         

V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár , ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na korešpondenčnú adresu predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho odpora@fitnesspohotovost.cz       

V prípade, že spotrebiteľ podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od spotrebiteľa (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúci zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a    to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od spotrebiteľa prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté spotrebiteľom už pri vrátení tovaru spotrebiteľom či iným spôsobom, ak s tým spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú tým spotrebiteľovi ďalšie náklady. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal - táto možnosť je podmienená fyzickou kontrolou odoslaného tovaru predávajúcim.

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v                  takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka najmä v prípadoch: 

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov
 • ktoré vylučuje reklamačný poriadok

Ďalšie informácie k odstúpeniu spotrebiteľa od kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote sú k dispozícii na internetových stránkach predávajúceho www.fitnessservis.cz 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom "Na otázku - momentálne nedostupné" v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na jeho bankový účet. 

V. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.   

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.     

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

Predávajúci je zaregistrovaný do registra spracovanie osobných údajov vedeného Úrad pre ochranu osobných údajov pod č. 00051410/001.

VI. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Spotrebiteľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

VII. Záverečné ustanovenia

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy odpora@fitnesspohotovost.cz . Informáciu o vybavení sťažnosti zašle predávajúci na elektronickú adresu spotrebiteľa.   

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.     

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.       

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.1. 2014 

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a z.č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady ( ďalej len "Reklamácie").       

I. Vymedzenie pojmov

Predávajúci je:   

First Financial sro 

IČO 28379179       

DIČ          CZ28379179

sme platcami

Sídlo: Praha - Žižkov, Vlkova 821/23, PSČ 130 00   

Dielňa: Stříbrná Skalice, Pražská 223, PSČ: 281 67 

  ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická osoba podnikajúca, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. 

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je viď. definície nižšie.             

Kupujúci sa vlastnou voľbou už vo fáze objednávky, ktorá následne môže prejsť v kúpnu zmluvu stáva kupujúcim spotrebiteľom alebo kupujúcim podnikateľa podľa nižšie definovaných kritérií:     

Kupujúci spotrebiteľ (ďalej spotrebiteľ), je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná.         

Kupujúci podnikateľ (ďalej podnikateľ), je ten kto nie je kupujúci spotrebiteľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa   

II. chyby tovaru

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

III. Práva z vady tovaru

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.

Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

IV. Zodpovednosť za vady predanej veci (skôr a ďalej i už iba záručná doba)

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Spotrebiteľ má právo uplatniť právo z vady spôsobmi:

a / Písomnou formou e-mailom, odoslaným na e-mailovu adresu: odpora@fitnesspohotovost.cz . Odporúčame využiť reklamačný formulár.         

b / Odoslaním reklamovaného tovaru (na náklady odosielateľa a bez dobierkové čiastky) na korešpondenčnú adresu:    

Company can be FIT sro

IČO: 01526642

Sídlo: Praha - Žižkov, Vlkova 821/23, PSČ 130 00   

Dielňa: Stříbrná Skalice, Pražská 223, PSČ: 281 67 

  K tovaru doporučujeme priložiť vyplnený reklamačný formulár.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim Záručná doba pre kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre kupujúceho podnikateľa , ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, záručná doba je 1 mesiac Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru pokračuje trvania záručnej doby na pôvodne zakúpený tovar. Záručná doba pre podnikateľov je len v prípade, že náhradné diely či iné komponenty sú inštalované iba do profesionálnych zariadení.           

Uplatnené právo z chybného plnenia (reklamácie) nemusí byť uznaná, ak: 

 1. Výrobok bol poškodený pri preprave (zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a odporúča sa mu o zistenom poškodení neodkladne informovať predajcu). Ak je dopravcom Slovenská pošta, oznámte osobne v deň doručenia na akejkoľvek pobočke pošty.     
 2. Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zaobchádzaním a obsluhou vykonávanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ pri výrobku existuje). Predávajúci nezodpovedá za škody na tovare alebo na majetku a zdraví spôsobené neodbornou manipuláciou, montážou či používaním. 
 3. Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (pokiaľ pri výrobku existuje).
 4. Výrobok bol poškodený pôsobením živlov alebo vyššou mocou.
 5. Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii spotrebiča, do ktorého bol inštalovaný. Všetky výrobky, ktoré nie sú označené ako pre profesionálne / komerčné použitie, nie sú určené do komerčných priestorov.
 6. Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušným platným normám STN.
 7. Nižšie uvedený špecifický druh náhradného dielov je nutné pre uznanie reklamácie reklamovať spoločne s doložením kópie dokladu o inštalácii odbornej firmy alebo autorizovaným servisom, ktorého pracovník je odborne spôsobilý podľa vyhlášky č. 50/1978 Zb . Tento tovar je tzv. Elektrický náhradný diel - je taký, ktorý je nutné pripojiť, k svojej funkčnosti, k el. sieti 230V alebo 400V. Ide najmä o: elektronické moduly, programátorov, elektrické hodiny, jednotky atď Na to aký náhradný diel je takto špecifický a podlieha tomuto režimu, nie je zákazník vopred upozorňovaný.                 

V. Vybavenie reklamácie

Reklamácia spotrebiteľa vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa spotrebiteľovi priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Aj zamietnutie reklamácie je považované za vybavenie reklamácie.     

Ak spotrebiteľ k reklamácii nepredloží potrebné informácie a doklady na vybavenie reklamácie - najmä:

1 / nákupný doklad

2 / informácie potrebné na vybavenie reklamácie  

3 / v prípade elektrického náhradného dielu kópiu dokladu o inštalácii odbornej firmy alebo autorizovaným servisom, ktorého pracovník je odborne spôsobilý podľa vyhlášky č. 50/1978 Zb .     

hoci k tomu bude predávajúci vyzvaný, bude reklamácia predávajúcim z tohto dôvodu do 30 dní zamietnutá.

 1. Dôvodom k neuznaniu a zamietnutie reklamácie môže byť skutočnosť neodbornej montáže tovaru alebo jeho neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj. Hlavne pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru. Všetky výrobky, ktoré nie sú označené ako pre profesionálne / komerčné použitie, nie sú určené do komerčných priestorov.   

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených závadách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo je po dohode odovzdaná v hotovosti. 

Reklamácia kupujúceho podnikateľa bude vyriešená v čo najkratšej lehote.   

VI. Ostatné

Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo ktorú mu ak to z povahy veci.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za vady, vracia kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

VII. Záverečné ustanovenia

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

© fitnesspohotovost.sk

pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie.   Nepřehlédněte